Oferta


Zakres wykonywanych przez Inter-Locum usług jest  efektem elastycznego, indywidualnego podejścia do Klienta, aby jak najlepiej spełnić Jego oczekiwania.

Oto przykładowy zakres usług kierowany do Wspólnot Mieszkaniowych:

 1. Sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i finansowej.
 2. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej.
 3. Przygotowywanie i obsługa zebrań właścicieli.
 4. Prowadzenie księgowości dla nieruchomości wspólnej w sposób staranny, rzetelny, przejrzysty, umożliwiający wykonanie sprawozdania finansowego oraz kontrolę stanu finansów wspólnoty mieszkaniowej a także księgowanie zaliczek uiszczanych przez właścicieli na pokrycie kosztów zarządu oraz dokonywanie rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.
 5. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i deklaracji do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz wszelkich innych, do których wspólnota mieszkaniowa jest obowiązana.
 6. Przygotowywanie projektów rocznych planów gospodarczych dla nieruchomości.
 7. Przygotowywanie projektów umów o dostawy, roboty bądź usługi związanych z realizacją prawidłowej gospodarki nieruchomością wspólną oraz kontrola prawidłowości wykonania tych umów, w tym umów dotyczących remontów nieruchomości wspólnej.
 8. Przygotowywanie zawiadomień o kosztach zarządu nieruchomości oraz rozliczanie zaliczek przeznaczonych na ich pokrycie.
 9. Rozliczanie wniesionych zaliczek na koszty dostarczanych wspólnie mediów obejmujących energię cieplną, dostawę wody, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci nie rzadziej niż raz w roku, a także informowanie właścicieli o każdorazowej zmianie wysokości obowiązujących opłat.
 10. Przygotowywanie uzgodnień sald i wystawiania zaświadczeń o stanie zobowiązań i należności oraz wydawanie zaświadczeń w stosunku do właścicieli dla potrzeb pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych.
 11. Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody oraz odprowadzenia ścieków i wywozu śmieci oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości i urządzeń technicznych wchodzących w jej skład.
 12. Zlecanie bieżących konserwacji i napraw w nieruchomości wspólnej wybranemu przez Zarząd Wspólnoty konserwatorowi.
 13. Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz otoczenia nieruchomości.
 14. Zapewnienie ubezpieczenia majątkowego nieruchomości oraz ubezpieczenia o.c. Wspólnoty.
 15. Zapewnienie prawidłowego działania instalacji wspólnych i infrastruktury technicznej.
 16. Zapewnienie niezwłocznego usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej.
 17. Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tymksiążki obiektu budowlanego oraz zlecanie przeprowadzania kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, w tym przeglądów gazowych i wentylacyjnych, ogólnobudowlanych i elektrycznych oraz wszystkich pozostałych, do których wspólnota mieszkaniowa jest obowiązana.
 18. Bieżący nadzór nad kontrahentami świadczącymi usługi w zakresie obsługi technicznej włączając wyszukiwanie usługodawców, opracowanie warunków umów/współpracy, kontrolę wykonania umów przez usługodawców i odbiór zrealizowanych prac.
 19. Windykacja należności, w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie dokumentów do spraw sądowych w trybie upominawczym, przygotowywanie dokumentów do kancelarii prawnej do spraw sądowych związanych z licytacją lokali zadłużonych.